Инвестиционно намерение

Приложение №5 към чл. 4, ал. I от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА ДИРЕКТОР НА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От: „ЕКОЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ" ООД

Със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Красно село, бл.22, ап.11 ЕИК: 200262435

Пълен пощенски адрес: гр. Перник, кв. Красно село, бл.22, ап.11

Телефон, факс: 00359 895 20 20 20

Електронна поща: office@ekoeffect.com

Управител: Микулаш Димитров Фурнаджиев

Лице за контакти: Микулаш Димитров Фурнаджиев

Телефон: 00359 895 20 20 20

Уважаема госпожо Петкова,

Уведомяваме Ви, че „Екоефект България“ ООД, има следното инвестиционно предложение:

 Извършване на раздробяване чрез дробилни машини със суровини на клиента, отдаване под наем и продажба по поръчка на клиента на дробилни машини.

„Търговска дейност с дробилни машини, отдаване под наем и извършване на раздробяване суровини по поръчка на клиент, изкупуване и рециклиране на кабели"

 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението:

Инвестиционното ни предложение по своята същност представлява продажба и отдаване под наем на дробилни машини, внос от Словакия, както и приемане на поръчки за раздробяване /и сепариране/ на кабели с демонстрационни дробилки, по поръчка на клиента. Технологията и оборудването, необходими за рециклирането на ел. кабели ще бъде позиционирана на нает имот, находящ се гр. Батановци, община Перник, местност Стопански двор, имот с идентификатор 72223.46.16. Процесът ще представлява цялостна обработка и рециклиране на кабелите до получаване на готова за повторна употреба суровина (метал, пластмасови гранули и др.), като капацитетът на предлаганите машини е различен, в зависимост от модела и спецификацията. Очакваното количество суровина, която се предвижда да приемаме за преработка е приблизително 30 /тридесет/ тона на месец.

Урегулираният поземлен имот е означен по скица, като имот с идентификатор 72223.46.16 (гр. Батановци, общ. Перник, местност Стопански двор) за производствени и други дейност. В парцела се намират:

 • сграда с масивна конструкция и застроена площ от 631кв.м
 • Машините ще бъдат разположени в масивна сграда с масивна конструкция, намираща се в парцела, която е с бетонов под и изградени електро и ВиК инсталации.

Монтажът на дробилките ще се извършва по указания на производител и е подробно описан в приложение към съпътстващите документи на всяка машина.

На специално посочено място в имота ще бъде обособена бетонова площадка за временно съхраняване на раздробената суровина, до предаването на готовата раздробена суровина на собственика й.

На място се предвижда монтирането на 3 /три/ броя машини.

При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда никакво строителство или преустройство на вече съществуващите сгради.

При извършването на предварителните проучвания и разработването на бизнес-план за предприемане на инвестиционното намерение сме се съобразили с изискването използваната технология при процеса да бъде с конфигурация, която е с възможно най-висока екологична и технико-икономическа ефективност за нас, като инвеститори, както и за региона, в който имаме намерение да осъществяваме посочената дейност.

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

Третирането на отпадъци с код 17 04 11  ще се изразява в „обелване" на кабела и отделяне на облицовката от цветния метал, като това би довело до образуване на отпадъци с код 19 12 02 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали, код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали и код 19 12 04 – пластмаса и каучук . Това ще се извършва чрез машини за обработване на кабели, параметрите и спецификацията, на които са подробно разяснени - в настоящото уведомление. Облицовката и метала, получени от кабела ще бъдат предавани обработени обратно на клиента, който е дал поръчката за раздробяването. Престоя на суровините на площадката за раздробяване ще бъде до няколко часа след приключване на процеса и изпълнението на поръчката от клиентите. Ще бъде предвиден такъв график за приемане на поръчките, който ще осигурява недопускането на струпване на повече поръчки, които да се налага да изчакват своето изпълнение на площадката. Веднага след получаването на поръчката ще бъде определяна дата и време за изпълнение на поръчката и след нейното приключване клиента ще прибира суровината си от площадката. Капацитета на обекта е съобразен с предвидените количества суровина. При приемането на продукцията от клиентите ще бъдат изисквани да представят произход и съответно разрешително за дейности с конкретният вид отпадък, издадени от отговорните институции и при спазване на екологичното и търговско законодателство.

Други отпадъци /съответно с кодове по Наредбата за класификация на отпадъците/, които се предвижда да бъдат обработвани на площадката са:

 • 02 01 07 - отпадъци от горското стопанство – 100 тона годишно
 • 03 01 05 - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 – 100 тона годишно
 • 03 03 08 - отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране – 50 тона годишно
 • 03 01 01 - отпадъци от корк и дървесни кори – 30 тона годишно
 • 04 02 09 - отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) – 50 тона годишно
 • 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали – 100 тона годишно
 • 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали – 100 тона годишно
 • 12 0105 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси – 100 тона годишно
 • 19 12 08 - текстилни материали – 200 тона годишно
 • 19 12 02 – черни метали – 100 тона годишно
 • 19 12 03 – цветни метали – 100 тона годишно
 • 19 12 04 – пластмаса и каучук 150 тона годишно
 • 20 01 39 – пластмаси - 100 тона годишно
 • 16 01 03 - излезли от употреба гуми – 50 тона годишно
 • 16 02 16 - компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15 – 50 тона годишно
 • 20 03 01 - смесени битови отпадъци – 50 тона годишно

Посочените количества са прогнозни, тъй като дейността на фирмата пряко зависи от сключени в бъдеще договори с клиенти за сепариране и не би могла да се обвърже със конкретни стойности които ще постигне.

Количествата отпадъци ще се получават чрез раздробяване и сепариране за намаляване на техния обем съгласно задание на клиента. / за последващо връщане в производство или форма на утилизация, отговорността за която е изцяло на конкретният клиент./

Крайните продукти от дейността ни ще бъдат обратно връщани на клиентите с чиято суровина ще работи фирмата и не се предвижда на площадката да се съхраняват или третират крайните продукти след сепарирането.

На същата ще бъде монтиран 1 бр. кантар, с капацитет съответно до 10 тона., съответно сертифициран от съответните компетентни органи. Няма да се допуска препълване на площадката/обекта с цел предотвратяване на всякакви възможности за замърсяване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба.

Площадката ще е оградена и ще бъде осигурен контролно-пропускателен пункт с денонощна охрана и 24-часово видеонаблюдение. За извършваните дейности с отпадъци на площадката, същата ще бъде обозначена с табела, на която ще бъде изписан оператора на площадката, дейността, която се извършва и работното време. За извършване на товароразтоварните дейности на площадката, ще бъде използван съществуващия път. За постъпилите количества отпадъци ще се води отчетност, съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за водене на публични регистри.

Всички суровини ще бъдат своевременно транспортирани и предавани, на база подписан договор с клиентите и съответно те ще имат отговорността, за извършване по-нататък на съответната операция с тях. Нашето задължение за получените от такива клиенти суровини и дейността ни, ще се ограничават само до приемане на суровината по конкретната поръчка, извършване на операциите с наличната на базата техника и оборудване /раздробяване и сепариране/ и предаване на готовите суровини обратно на клиента по заявката. По нататъчните дейности ще бъдат отговорност на собствениците на суровините.

Дейностите по третиране ще се извършват с няколко вида машини, а машините, които ще бъдат предлагани за продажба по каталог ще бъдат:

 1. Ножова мелница MN300/400 - обработката на материала в ножовата мелница се извършва директно чрез острието на работните инструменти, които се намират на ротора и статора на машината. Работните инструменти представляват плоски ножове, като тези на статора са два на брой, а тези на ротора са три на брой. Разположението на таторните ножове е под определен ъгъл с оста на ротора, с което се постига ефект на ножица. Това позволява увеличаване на ефективността на машината и намаляване на шума от нея. За определяне на размера на изходящия материал се използма сито, намиращо се под ротора. Размера на отворите на ситото може да бъде с диаметър 4, 8, 10, 12 или 15мм. Транспортирането на надробения материал ще се извършва посредством пневмо транспорт в комплект с циклон и филтър.
 2. Двуроторна дробилка DX160/600_18.5kW. При този модел дробилка принципът на дробене е в нарязване и триене на материала в ръбовете на дробилните дискове, разположени на две работни оси, въртящи се една срещу друга. Работният елемент представлява два реда раздробяващи дискове с еднаква ширина и зъбци. Задвижването на машината се осигурява от два електромотора с механични трансмисии. Размерът на фракцията на обработвания материал зависи от размерите на дробилните дискове и броя на зъбците по тях. Изходящата фракция е по-голяма отколкото при използването на ножова мелница. Машината е разположена върху самостоятелна стойка и е оборудвана с резервоар. Надробеният материал пада на земята под машината, в контейнер или транспортьор. Автоматизацията на устройството го предпазва от прегряване и претоварване. При претоварване на машината тя реверсира три пъти (три-четири оборота) и в случай, че това не отстрани причината за претоварването, машината спира своята работа и сигнализира за авария. Контролният модул управлява и задвижването на входящ и изходяш транспортьор. Снабдена е с хидравличен механизъм за притискане на дробения материал, който периодично да притиска материала към осите.
 3. Линия за рециклиране на кабели BONANZA - тази технологична линия служи за извличане на мед или алуминии от кабели. Тя се състои от стандартни части: ножова мелница, пневматична тръба, транспортен вентилатор, циклон и сепаратор. Самостоятелни устройства, проектирани да създадат компактен модул с лесно единно управление. Кабелите се подават ръчно към ножовата мелница. Линията има възможност към нея да се добави еднороторна дробилка тип CASTOR, който да направи предварителна подготовка на материала. Системата представлява водна сепарация, която предлага най-висока чистота на извличаните метали. При нея ситно раздробените кабели образуват смес от метал и изолация на кабела. Тази смес се пренася върху сортираща площ с мокра сплав. Мократа сплав позволява да се регулират трептенията, наклона и притока на вода. Сортиращата площ с мокра сплав трепти в посока надлъжната ос. Едновременно с това от водните дюзи на сепаратора пръска вода в определена посока. Трептящите движения на сепаратора и притока на вода позволяват създадената смес от метал и изолация да се придвижи в определена посока. Парчетата изолация се придвижват в посока долния край на сепаратора, а металните парчета към горния край. Използваната вода минава през филтър и се събира в резервоар. Остатъка от механични примеси се утаяват в седиментните джобове на резервоара, а водата се използва отново в процеса. Тоест системата представлява затворен воден кръг. Водата изтичаща от водните шлюзове се връща обратно към резервоар снабден с филтри и се използва отново. Малко количество вода се губи заедно с изпадането на медните зърна и малко от облицовката на кабелите. Също така малко количество от водата се изпарява при процеса на работа. Това означава, че добавянето на вода е необходимо, като общата консумация за една смяна на машината е около 50л. Чистотата на крайния продукт при тази операция е 100%. Реалната производителност на линията зависи от ситото инсталирано в ножовата мелница, като средния капацитет е 220-250 кг./час при сепариране на кабели от автомобили. Най-малък капацитет постига при дробенето на много фини кабели - само 80 до 120 кг./час. Машината е изработена от стомана, напълно безшумна.

При мокрото гранулиране обработката се осъществява във водна среда. След приключване на този етап от рециклирането на кабелите готовият материал се изсушава, обикновено*'с помощта на вентилатори, като това ще бъде процес, който ние няма да извършваме на нашият обект. Изсушаването на материала и по-нататъчната му обработка или предаване ще бъдат отговорност и задължение на собствениците на материала - нашите клиенти и заявители на поръчката.

В зависимост от вида на рециклирания кабел могат да се получат следните отпадъци, като „крайни продукти" от рециклирането на кабели, а именно отпадъци с кодове 19 12 02, 19 12 03 и 19 12 04, съответно черни и цветни метали и пластмаса/каучук от обвивката на кабела.

Машината е подходяща за обработване на автомобилни и телефонни кабели, кабели за управление, вътрешни захранващи кабели, домашно окабеляване. Машината е неподходяща за обработка на кабели, замърсени с масла и други вискозни и лепкави вещества. Такива няма да бъдат приемани за обработване.

Машината отговаря на стандартите на ЕС.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. За извършване на посочената дейност и след издаване на становище и указание от Ваша страна фирмата ще подаде необходимите документи за издаване на законоустановените документи за извършване на дейността от съответните органи и при стриктно спазване на указаните задължения от наша страна в българското и европейско законодателство.

 1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (HEM), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното намерение ще се осъществи в гр. Батановци, Община Перник, местност Стопански двор, идентификатор 72223.46.16, означено на приложената скица като Урегулиран поземлен имот с площ от 1998  квадратни метра /по документ за собственост за производствени и складови дейности съгласно заповед № 2266/07.12.2022г. на кмет на Община Перник.

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При реализиране на инвестиционното намерение не се предвижда водовземане или ползване на повърхностни води или подземни води. За снабдяването на обекта има сключени договори с ВиК Перник и Електрохолд България АД и няма да бъде необходимо изграждането на нови съоръжения за снабдяване с вода за битово питейни нужди на обекта, както и неговото електрифициране. Необходимите мощности са посочени в сключения договор. За обслужването на клиентите и персонала ще бъде използвана обществената водопроводна и канализационна мрежа, като не се предвижда генерирането на никакви количества отпадни води от дейността на обекта, предмет на настоящото инвестиционно предложение.

В имота, който ще се използва за реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на инфраструктура на ВиК или Ел., тъй като имота е обезпечен, съответно със сключени договори, чийто партиди не са на името на юридическото лице по настоящото инвестиционно предложение, но при нужда биха могли да бъдат сключени допълнителни договори за вторично отчитане. Към момента те са предоставени за ползване за нуждите на настоящата дейност.

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При изграждането и по-нататъчната дейност на обекта не се очаква емисия на вредни за природата вещества, включително приоритетни или опасни, които да имат възможен контакт с води. Работата на обекта и машините, с които ще бъде осъществявана дейността не представляват опасност за околната среда. Дейността е напълно съобразена с всички норми и изисквания на екологичното законодателство /напълно екологосъобразна/.

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвид същността на извършваната дейност и технологията, по която ще бъде осъществявана тя не се очакват никакви емисии на вредни вещества, които могат да бъдат определяни като замърсители на въздуха. Дейността на обекта не представлява заплаха за влошаване качеството на атмосферния въздух в региона.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Предвид характера на посочената дейност не се очаква генериране на отпадъци, извън посочените в инвестиционното предложение, освен генерираните такива от битов характер, генерирани от обслужващият персонал и клиентите на обекта.

 1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При реализиране на дейността на обекта не се предвижда формиране на промишлени отпадъчни води. Отпадъчните битови води ще бъдат отвеждани в обществената канализационна мрежа, на основание сключен договор с оператора ВиК Перник.

 

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:(в случаите по чл. 996 от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При изграждането на обекта и осъществяването на посочената в инвестиционното предложение дейност не се предвижда наличието или образуването на опасни химични вещества, които биха могли да бъдат заплаха за околната среда.

 1. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

□Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

□Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

 1. Друга информация (не е задължително за попълване)

□Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

 1. Копие на нотариален акт
 2. Копие от скица
 3. Копие от заповед на кмет на Община Перник за одобрение на ПУП за имота.
 4. Договор за наем на имота
 5. Таблица с капацитетите за работа на различните предлагани за продажба по каталог машини и оборудване
 6. Електронен носител - 1 бр., съдържащ настоящото уведомление
 7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. - Да
 8. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. - Да
 9. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. - Да

Дата:....................................                                                     С УВАЖЕНИЕ:

(подпис)