Котелни инсталации в контейнер

Котелни инсталации в контейнер

Котелна инсталация в контейнер

Изпълнение

Котелното е изградено в транспортен контейнер ISO 20‘ (5900×2400×2600 mm) Може да бъде оборудвана с 1 до 4 бр. автоматични котли на пелети PONAST KP. Инсталацията обхваща хидравличната с-ма, която позволява свързването и към отоплителната инсталация на едно предварително определено място. Обхваща още измервателни уреди и уреди за регулиране. Като опция може да бъде оборудвана с комуникационен модул за отдалечено управление и алармиране. Може да бъде изградена и със повече от 1 изхода за свързване с отоплителната система, както и мерене на отдадената енергия на всеки един изход. Котелното може да бъде допълнено и с акумулиращ съд или бойлер със соларна с-ма.

Инсталация

Котелното представлява компактна функционална единица, която позволява производство на топлина от дървесни пелети. Контейнера се разполага върху бетонирана основа близко да точката за свързване на инсталацията. Контейнера трябва да се свърже към отоплителната инсталажия на обекта, който ще отоплява и към ел. преносната мрежа NN 230V/50Hz. Контейнера е снабден с 3 пластов неръждаем димоотвод окрепен чрез самостоятелна стойка към контейнера.

Експлоатация

Котелната инсталация в контейнер може да се използва за отопление на 1 самостоятелен обект или повече малко обекти. Работата на котлите се регулира от самостоятелна система за мерене и регулиране. Зареждане на гориво се извършва посредством цистерна с пневматично зареждане на пелетите или друг възможен начин. Транспорта на пелетите от бункера на контейнера до котлите се извършва посредством шнекове. вариантът с използване на соларна с-ма работи така, че приоритетно използва топлината от соларната с-ма и след това включва котлите на пелети.

котелно в контейнер 1
Котелни инсталации в контейнер 2
Котелни инсталации в контейнер 3
Котелни инсталации в контейнер 4
Котелни инсталации в контейнер 5